Statut

STATUT BIEGOWEGO STOWARZYSZENIA EDI-TEAM ZGORZELEC

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
Biegowe Stowarzyszenie Edi-Team Zgorzelec, zwane w skrócie BS Edi-Team Zgorzelec,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


§ 2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zgorzelcu. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoja działalność poza granicami kraju.

§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki.

§ 6
Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Barwami Stowarzyszenia są kolory: czarny, pomarańczowy, niebieski.

§ 8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

§ 9
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania Stowarzyszenia

 

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu w duchu olimpizmu, szlachetnej rywalizacji i troski o dalszy fizyczny i psychiczny rozwój jego członków.
2. Integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych.

3. Rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie.
4. Popularyzacja biegów, jako najprostszej formy rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
5. Popularyzacja walorów turystyczno - sportowych powiatu zgorzeleckiego.
6. Eksponowanie zasad " Fair Play " w sporcie.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach biegowych.
8. Reprezentowanie zgorzeleckiego sportu w kraju i zagranicą.

9. Promowanie Zgorzelca oraz województwa dolnośląskiego.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
11. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

§ 11
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie systematycznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w formie zawodów, zgrupowań, konsultacji oraz innych zajęć sportowych, rekreacyjnych i czynnego wypoczynku.


2. Zapewnienie kadry szkoleniowej dla trenujących.
3. Uczestniczenie w zawodach biegowych organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Kontakt z mediami w celu promowania regionu oraz biegania i upowszechniania kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
5. Popularyzowanie dorobku sportowego Stowarzyszenia oraz jego zawodników.
6. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.
7. Umożliwienie zainteresowanym zrzeszania się w Stowarzyszeniu oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
8. Współpracę członków Stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
10. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania,
firmami i osobami fizycznymi uznającymi cele Stowarzyszenia, wspierającymi jego działalność,
a w szczególności z władzami samorządowymi, oświatowymi, sportowymi.
11. Organizowanie życia towarzyskiego wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
12. Kształtowanie pozytywnych zachowań oraz wzorców osobowych.
13. Inne działania realizujące cele statutowe.

 


ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki 

§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) uczestników,
d) nadzwyczajnych,
e) honorowych,

[...]

 


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sprawy finansowo-księgowe Stowarzyszenia prowadzą osoby lub firmy, posiadające kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Do składania oświadczeń woli oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpis prezesa Zarządu bądź jednego zastępcy oraz skarbnika Zarządu bądź innych osób upoważnionych przez Zarząd.
7. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na działalności statutową.
8. Stowarzyszenie ma prawo posiadać:
a) majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i subwencje.
b) inne wpływy i dochody.
9. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
10. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
11. Wysokość składek określa Zarząd w formie uchwały.